Energiekooperativ Kanton Remich

D’Energiekooperativ ass eng Ekipp vun engagéierte Bierger aus de Gemengen Bous, Duelem, Lenneng, Munneref, Réimech, Schengen, Stadbriedemes a Waldbriedemes.

Missioun

Fotovoltaik Anlagen op Diecher vun ëffentleche Gebaier installéieren a bedreiwen fir esou erneierbar Energie hierzestellen.

Deelhuelen

All d’Bierger aus dem Kanton Réimech kënne matmaachen iwwer eng finanziell Bedeelegung un de gemeinsame Projeten
→ Déi minimal Bedeelegung ass 100 €.
→ All Member vun der Kooperativ huet natierlech och e Stëmmrecht.

Méi Infoe: www.ekr.lu