Klimapakt

D’Klimapakt Ekipp vun der Stad Réimech

  • Bruno Barboni
  • Robert Braquet
  • Martin Dritter
  • Daniel Frères
  • Jean-Paul Kieffer
  • Guy Mathay
  • Jean-Paul Meyers
  • Jacques Sitz (Klimaschöffe)
  • Laurent Thiel
  • Jean-Paul Wiltz